DA?leA?itA� ukazatele fA�rovA�ho poskytovatele pA?jA?ky

PA�ed VA?nocemi roste nejen objem prodanA�ho zboA?A�, ale i mnoA?stvA� A?vA�rA?. LidA� v a�zzA?chvatua�? vA?noA?nA�ho A?A�lenstvA� nakupujA� stA?le vA�ce draA?A?A�ch dA?rkA?, na kterA� ale nemajA� vlastnA� finance. ChybA�jA�cA� penA�ze A�eA?A� snadno a rychle pomocA� nebankovnA� pA?jA?ky. Bude to i vA?A? pA�A�pad? NeA? si kdekoliv o A?vA�r poA?A?dA?te, seznamte se sA�tA�m, jakA?ch ukazatelA? si na nebankovnA� pA?jA?ce vA?A�mat. DA�ky nim poznA?te, A?e si pA?jA?ujete od spolehlivA�ho poskytovatele.

Licence novA� pro vA?echny

AA? donedA?vna jste si v A?R mohli pA?jA?it do nA�kolika tisA�c poskytovatelA?. ObrovskA? vA?bA�r znamenal riziko, A?e narazA�te na podvodnou firmu a rychlA? pA?jA?ka vA?s doA?ene do velkA?ch problA�mA?. ZmA�nu k lepA?A�mu pA�inesla novela zA?kona o spotA�ebitelskA�m A?vA�ru, kterA? platA� od prosince 2016. VA?em firmA?m, kterA� chtA�jA� i nadA?le poskytovat pA?jA?ky, uloA?ila povinnost prokA?zat kapitA?l ve vA?A?i 20 000 000 a poA?A?dat si o vydA?nA� licence od A?NB.

ObA� podmA�nky splnilo zatA�m jen cca 500 firem. O licenci bylo moA?nA� poA?A?dat jen do 1. 3. 2017. Je tedy uA? nynA� zA�ejmA�, A?e se trh razantnA� zmA�nA� a kaA?dA? bude mA�t vA�tA?A� jistotu, A?e si pA?jA?uje od seriA?znA� firmy. Novela zA?kona mimo jinA� mA�nA� i podmA�nky pro poskytovA?nA� a zA�skA?vA?nA� hypoteA?nA�ch A?vA�rA?, vA�ce o tom v tomto A?lA?nku.

MA? A?lenstvA� a fA�rovou nabA�dku

Na seriA?znost firmy poukazuje i A?lenstvA� v Asociaci poskytovatelA? nebankovnA�ch A?vA�rA? (APNAs). Je to dobrovolnA� sdruA?enA� nebankovnA�ch spoleA?nostA�, kterA� se zavazujA� k dodrA?ovA?nA� etickA�ho kodexu. JednA�m z jeho zA?vazkA? je, A?e zcela odmA�tajA� klamavou reklamu a naopak kladou velkA? dA?raz na poskytovA?nA� pro klienta vA?ech dA?leA?itA?ch informacA�.

JednA�m ze zaklA?dajA�cA�ch A?lenA? je spoleA?nost Via SMS s.r.o. JejA� pA?jA?ka online patA�A� v souA?asnA� dobA� k nepopulA?rnA�jA?A�m. Via SMS nabA�zA� aA? 8000 KA? na 30 dnA� zcela bez poplatku. PA?jA?ka je skvA�lou pA�A�leA?itostA� hlavnA� pro ty, kdo si budou pA?jA?ovat poprvA�. ProtoA?e je pA?jA?ka zdarma, kaA?dA? si mA?A?e princip nebankovnA�ho pA?jA?ovA?nA� a�zosahata�? a nezaplatA� za pA?jA?enA� ani korunu navA�c.

Tipy na 3 nejlepA?A� pA?jA?ky pA�ed vA?platou

Spousta lidA� u nA?s A?ije doslova a�zod vA?platy k vA?platA�a�? a dA�lA? jA�m velkA� potA�A?e vyjA�t kaA?dA? mA�sA�c s penA�zi. KdyA? se pak stane nA�jakA? neA?ekanA? situace a pA�ijdou nA?hlA� dalA?A� vA?daje, mA?A?e dojA�t k tomu, A?e se tA�eba tA?den pA�ed vA?platou ocitnou zcela bez penA�z. Situace, kdy nemA?te v penA�A?ence a na A?A?tA� ani korunu je sice nepA�A�jemnA?, dA? se ale vyA�eA?it velmi snadno a rychle vhodnou nebankovnA� pA?jA?kou. Na pA?jA?ky do vA?platy se zamA�A�uje velkA� mnoA?stvA� nebankovnA�ch spoleA?nostA�, v tomto textu si pA�edstavA�me tA�i z nich, jenA? patA�A� k tA�m nejvA?hodnA�jA?A�m.

 

Co se myslA� pod termA�nem pA?jA?ky pA�ed vA?platou?

SlovnA� spojenA� pA?jA?ky pA�ed vA?platouA�nemusA� automaticky znamenat, A?e jde o A?vA�r, kterA? si vezmete pouze tehdy, kdyA? jste na nule a potA�ebujete pA�eA?A�t zbA?vajA�cA� dny do vA?platy. SouhrnnA� se takto oznaA?ujA� malA� a rychlA� nebankovnA� A?vA�ry, kterA� jsou pouze krA?tkodobA� a jejich splatnost je obvykle maximA?lnA� na 30 dnA�. Mezi jednotlivA?mi pA?jA?kami jsou ale obrovskA� rozdA�ly a vyplatA� se vA�novat alespoA? pA?r minut jejich srovnA?nA�.

Zaplo pA?jA?ka a�� spolehlivA? A?vA�r s moA?nostA� vA?bA�ru v hotovosti

PA?jA?ka od spoleA?nosti Zaplo Finance s.r.o. je v souA?asnA� dobA� jednA�m z nejznA?mA�jA?A�ch A?vA�rovA?ch produktA? v A?esku. Je to do znaA?nA� mA�ry zpA?sobeno reklamou, kterA? bA�A?A� na televiznA�ch obrazovkA?ch, ale takA� na internetu a Zaplo pA?jA?ku tak znA? vA�tA?ina lidA�. DA?leA?itA� ale je pA�edevA?A�m to, A?e tento A?vA�r se opravdu vyplatA� a�� pokud si jej totiA? berete poprvA�, mA?te jej A?plnA� zdarma, bez jakA�hokoli poplatku nebo A?roku. PA?jA?it si mA?A?ete aA? 8 000 KA? a pokud je do 30 vrA?tA�te, nemusA�te uhradit ani korunu navA�c. U opakovanA?ch pA?jA?ek uA? samozA�ejmA� poplatky jsou, zA?roveA? lze ale zA�skat i vyA?A?A� A?vA�r a�� maximum je aA? 20 000 KA?. Velkou pA�ednostA� tA�to pA?jA?ky je takA� moA?nost vA?bA�ru v hotovosti, penA�ze si lze nechat vyplatit v sA�ti novinovA?ch stA?nkA? spoleA?nosti Geco.

Via SMS a�� rychlA?, jednoduchA? a vA?hodnA? nebankovnA� pA?jA?ka

DalA?A�m rychlA?m nebankovnA�m A?vA�rem, jenA? vA?m mA?A?ete doporuA?it, je pA?jA?ka Via SMS. I v tomto pA�A�padA� se jednA? o ideA?lnA� diskrA�tnA� pA?jA?ku pA�ed vA?platou, kterou si mA?A?ete pohodlnA� sjednat pA�es internet bez nutnosti nA�kam chodit a bez zdlouhavA�ho papA�rovA?nA�. PrvnA� pA?jA?ka je u Via SMS zdarma, maximum je ale pouze 6 000 KA?. DalA?A� pA?jA?ky uA? jsou zpoplatnA�nA�, maximum je stejnA� jako u Zaplo.cz 20 000 KA?. StejnA? je i doba splatnosti, kterA? nesmA� pA�esA?hnout dobu 30 dnA�, jinak je nutnA� A?vA�r za poplatek prodlouA?it. Slovo SMS nenA� v nA?zvu pA?jA?ky nA?hodou, stA?lA� klienti si totiA? novou A?A?dost o A?vA�r mohou podat i prostA�ednictvA�m textovA� zprA?vy z mobilnA�ho telefonu.

JaponskA? pA?jA?ka a�� pro opakovanA� pA?jA?ky ideA?lnA� volba

PoslednA�m A?vA�rem, na kterA? se podA�vA?me, je JaponskA? pA?jA?ka. I tu mA?A?ete napoprvA� zA�skat zdarma, tentokrA?t ale pouze na 14 dnA�. ZajA�mavA�jA?A� uA? jsou ale podmA�nky pro stA?lA� klienty a�� poplatky jsou zde suverA�nnA� nejniA?A?A� ze vA?ech dostupnA?ch nebankovnA�ch pA?jA?ek a�� pouze 33 KA? za kaA?dou pA?jA?enou tisA�cikorunu. JaponskA? pA?jA?ka je tak nejlevnA�jA?A�m nebankovnA�m A?vA�rem v A?R a i dA�ky tomu, A?e ji provozuje znA?mA? spoleA?nost Home Credit, nemusA�te mA�t absolutnA� A?A?dnA? strach z neseriA?znA�ho jednA?nA�. PrA?vA� naopak a�� u JaponskA� pA?jA?ky jsou pA�A�padnA� sankce nebo poplatky za prodlouA?enA� mnohem niA?A?A� neA? u konkurence.

KterA� pA?jA?ky pA�ed vA?platou nikdy nebrat?

ZA?vA�rem si jeA?tA� A�ekneme, jakA?m nabA�dkA?m na pA?jA?ku se radA�ji vyhnout. V A?A?dnA�m pA�A�padA� si nikdy neberte pA?jA?ku, kde po vA?s chtA�jA� poplatek pA�edemA�a�� pokud je to vA�ce neA? jedna koruna, je vysoce pravdA�podobnA�, A?e jde o podvod. StejnA� tak si nesjednA?vejte pA?jA?ky, jeA? lze zA�skat pouze po telefonu a poskytovatele si vA?dy dA?kladnA� provA�A�te na internetu. IdeA?lnA� metodou, jak najA�t nejlepA?A� pA?jA?ku pA�ed vA?platou, je pouA?A�t nA�kterA? z webA?, jenA? se vA�nujA� nezA?vislA�mu srovnA?nA� pA?jA?ek.

Nad pA?jA?kou uvaA?ujte rozumnA�

SrovnA?nA� pA?jA?ek

SrovnA?nA� pA?jA?ek

VzA�t si pA?jA?ku neznamenA?, A?e musA�te brA?t prvnA� nabA�dku, kterA? se vA?m pA�iplete do cesty. PA?jA?ek je mnoho a kaA?dA? mA? jinA� podmA�nky. NA?s by mA�la pA�edevA?A�m zajA�mat celkovA? cena za pA?jA?ku, vA?etnA� vA?ech poplatkA? a�� sazba RPSN. A?A�m niA?A?A� tato sazba je, tA�m je pA?jA?ka levnA�jA?A�. Vybrat vhodnou pA?jA?ku nA?m pomA?A?e srovnA?nA� pA?jA?ek, kterA� je nezA?vaznA� a navA�c zdarma. Jen do kalkulA?toru zadA?te A?A?stku a typ pA?jA?ky a bA�hem chvilky vidA�te nabA�dky aA? 50 ovA�A�enA?ch poskytovatelA?. U kaA?dA�ho produktu si mA?A?ete porovnat nejdA?leA?itA�jA?A� parametry

Celý příspěvek

JakA? je nejlepA?A� mikropA?jA?ka? ZnA?me vA�tA�ze testu!

MikropA?jA?ky jsou specifickA?m typem A?vA�rA?, kterA? je v souA?asnA� dobA� A?A�m dA?l oblA�benA�jA?A� a A?A?danA�jA?A�. Jak uA? z jejich nA?zvu vyplA?vA?, jednA? se pouze o malA� pA?jA?ky, obvykle v A�A?du max. nA�kolika tisA�c KA?. MikropA?jA?ky jsou malA� nejen pokud jde o jejich vA?A?i, ale i o dobu splatnosti a�� zpravidla je jejich poskytovatelA� nabA�zejA� nanejvA?A? na 30 dnA�. Jak si ale vybrat nejlepA?A� mikropA?jA?ku? MA?me pro VA?s cennA� rady, kterA� VA?m pomohou s vA?bA�rem vhodnA� pA?jA?ky, abyste zbyteA?nA� neutrA?celi penA�ze za drahA� poplatky. Celý příspěvek

ProA? uzavA�A�t povinnA� ruA?enA� online?

PakliA?e se chystA?te na sjednA?nA� povinnA�ho ruA?enA�, mA�li byste vA�dA�t, A?e nemusA�te nutnA� chodit na poboA?ku pojiA?A?ovny. UA? nA�kolik let se totiA? dA? pojiA?tA�nA� vozidel uzavA�A�t online. Je to praktickA� a zA?roveA? takA� vA?hodnA�, a to i pro ty zA�vA?s, kteA�A� kA�internetu nemajA� zrovna dvakrA?t dobrA? vztah. Celý příspěvek

PA?jA?ky od Ferratum na 7 a�� 45 dnA�

Mnoha lidem se stA?vA?, A?e majA� problA�m vystaA?it sA�financemi do vA?platy. Abyste se vyhnuli situaci, kdy doslova nebudete mA�t ani na jA�dlo, nebo nebudete moci zaplatit svA� sloA?enky a vystavA�te se tak riziku sankcA� ze zpoA?dA�nA� plateb, je dobrA� vyuA?A�t pA?jA?ky od Ferratum na 7 a�� 45 dnA�. Celý příspěvek

NA?vod, jak funguje prodej firem

Pokud potA�ebujete koupit soukromou spoleA?nost, jejA�mA? prostA�ednictvA�m zaA?nete podnikat, mA?te dnes jedineA?nou moA?nost. Prodej soukromA?ch firem je totiA? pomA�rnA� znA?mA? a dochA?zA� kA�nA�mu A?asto hned nA�kolika zpA?soby. Koupit si jednak mA?A?ete rA?znA� spoleA?nosti dle svA�ho vkusu a jednak tak mA?A?ete uA?init jak pA�A�mo online na internetu, tak i fyzicky. RozhodnA� tak stojA� za to soustA�edit se na moA?nosti nA?kupu soukromA�ho podnikatelskA�ho subjektu dle vlastnA�ho pA�A?nA�. SoustA�eA?me se tedy na alternativy prodeje firem podrobnA�ji. Celý příspěvek

VyA�A�zenA� expres pA?jA?ky

V momentA�, kdy potA�ebujete rychle pA?jA?it penA�ze a nechcete se z nA�jakA?ch dA?vodA? obracet na svA� znA?mA�, mA?te moA?nost uzavA�A�t takzvanA� expres pA?jA?ky. JednA? se o rychlA� pA?jA?ky, kterA� se dajA� sjednat pA�es mobilnA� telefon nebo pA�es internet. Jejich vyA�A�zenA� je otA?zkou maximA?lnA� nA�kolika desA�tek minut. Celý příspěvek